Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. Monique Giesen richt zich op coaching en individuele retraites binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin van het woord. 

1.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Monique Giesen (hierna te noemen opdrachtnemer) en de opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer.

1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere rechts- of natuurlijke persoon waarmee opdrachtnemer een overeenkomst sluit voor het verzorgen van coaching of een retraite, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.

1.4. Onder deelnemer wordt verstaan: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de coaching of retraite deelneemt.  De deelnemer kan tevens opdrachtgever zijn.

 

Artikel 2: Tot stand komen van de overeenkomst 

2.1. Als overeenkomst wordt gezien: alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden per mail bevestigd aan opdrachtgever.

2.2. De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtnemer zich telefonisch of per e-mail aanmeldt. De geplande afspraak wordt per mail bevestigd aan opdrachtgever. 

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze per e-mail zijn bevestigd door opdrachtnemer.

 

Artikel 3: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

3.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zij heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.

3.2. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe als indirecte schade, ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. 

3.3. Van de deelnemer wordt openheid en een actieve betrokkenheid gevraagd t.b.v. het werken aan de gewenste verbeterpunten, dan wel aan het bereiken van het besproken doel.

3.4. Bij deelname aan coaching of een retraite ligt de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van directe of indirecte schade die deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van, of tijdens een coaching of retraite. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 

Artikel 4: Annuleren van een afspraak

4.1. Het annuleren van een afspraak dient telefonisch te gebeuren bij opdrachtnemer. Bij geen gehoor kan de annulering per sms of per email worden doorgegeven. 

4.2. Voor annulering van afspraken geldt:

  • Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd, of in overleg worden verzet;
  • Indien een afspraak binnen 48-24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt 50% in rekening gebracht;
  • Indien een afspraak binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt 100% in rekening gebracht.

4.3. Bij het niet verschijnen op een geplande afspraak worden de kosten voor 100% in rekening gebracht.

4.4. In het geval van dringende of onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer het recht een geplande afspraak te verzetten, met omschrijving van redenen. Bij overmacht kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten of andere zaken van de deelnemer t.a.v. het betreffende gesprek.

4.5 Aangeschafte pakketten van meerdere sessies hebben een geldigheid van in beginsel 1 kalenderjaar, tenzij anders wordt afgesproken. Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte sessies.

 

Artikel 5: Betaling

5.1. Particulieren: Een sessie dient ter plaatse dan wel binnen 7 dagen na afloop per bankoverboeking te worden betaald. Afwijkingen hierop zijn alleen mogelijk nadat opdrachtnemer een afspraak over betalingsvoorwaarden via mail heeft bevestigd.

5.2. Particulieren: Indien een coachtraject of individuele retraite wordt afgenomen, dient deze binnen 7 dagen na factuurdatum te worden betaald. Afwijkingen hierop zijn alleen mogelijk nadat opdrachtnemer een afspraak over betalingsvoorwaarden via mail heeft bevestigd.

5.3. Bedrijven: Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

5.4 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 6: Geheimhouding

6.1. Alle informatie die door de deelnemer mondeling, dan wel schriftelijk wordt ingebracht, wordt door opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld. Het staat de deelnemer vrij om desgewenst mededelingen te doen over wat er in de coaching of training besproken wordt. 

6.2. Deelnemer is ermee bekend en akkoord dat casuïstiek van de deelnemer geanonimiseerd kan worden ingebracht in intervisie/supervisie die de opdrachtnemer voor haar eigen professionele ontwikkeling volgt.

 

Artikel 7: Klachtenprocedure

7.1. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de verrichte werkzaamheden, dient dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht per mail kenbaar gemaakt te worden aan opdrachtnemer.

7.2. Na kennisname van de klacht treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg en zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de overeengekomen oplossingsrichting.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 Laatst gewijzigd: 10-03-2022